Disciplines pratiquées : Karaté, Kobudo

mario03.jpg Professeur : Mario COLANTONI

13118 ENTRESSEN

06 51 60 67 11

Courriel : oshukai.maussane@free.fr
Site Web :