Les Katas de Kobudo d'Okinawa
ARME HOJOUNDO KUMI KATA de BASE KATA ORIGINEL
BO
 • HOJOUNDO ICHI
 • HOJOUNDO NII
 • HOJOUNDO SAN
 • KUMI BO ICHI
 • KUMI BO NI
 • KUMI BO SAN
 • BO KIHON ICHI
 • BO KIHON NI
 • SHUSHI NO KON
 • CHOUN NO KON
 • SAKUGAWA NO KON
 • CHIKINBO (TSUKEN NO KON)
 • SHISHI NO KON
SAI
 • HOJOUNDO ICHI
 • HOJOUNDO NI
 • HOJOUNDO SAN
 
 • SAI KIHON ICHI
 • MATAYOSHI NO SAI DAI ICHI
 • MATAYOSHI NO SAI DAI NI
 • CHINBARU NO SAI
TUNKUWA
 • HOJOUNDO ICHI
 
 • TUNKUWA KIHON ICHI
 • MATAYOSHI NO TUNKUWA DAI ICHI
 • MATAYOSHI NO TUNKUWA DAI NI
NUNCHAKU
 • HOJOUNDO ICHI
 • HOJOUNDO NI
   
 • NUNCHAKU DAI ICHI
 • NUNCHAKU DAI NI
JO      
 • JO JUTSU
SANSETSUKON
 • HOJOUNDO ICHI
   
 • HAKUHO
NUNTI
MANJI-SAI
     
 • NUNTI KATA
KAMA
 • HOJOUNDO ICHI
   
 • KAMA NUTI
 • SHIMOTSUKI KAMA 
EKU      
 • CHIKIN HAKACHU NO EKUDI
TIMBE
SEIRYUTO
 • HOJOUNDO ICHI
   
 • TIMBE NO KATA
KUE      
 • KUE NUTI
SURUCHIN      
 • SURUCHIN NO KATA